បន្ទប់លក្ខណៈបទដ្ឋាន គ្រែក្សត្រី នៅ ហូលីដេ អ៊ីន អ៊ិក្សប្រ៊េស បាំងកក សួយ ស៊ូនវីចៃ
បន្ទប់លក្ខណៈបទដ្ឋាន គ្រែក្សត្រី នៅ ហូលីដេ អ៊ីន អ៊ិក្សប្រ៊េស បាំងកក សួយ ស៊ូនវីចៃ

ការស្នាក់នៅកាន់តែឆ្លាត

Begins here.

discover

Discover
oF / oC Partly sunny
Check In Icon
Check Out Icon
Adult Icon
Children Icon
Room Icon

របស់យើង

ទំនាក់ទំនង

Hotel Main Line

Phone:66 (2) 090 6300
Email:info.bnkss@ihg.com

 

Room Reservations

Phone:66 (2) 090 6300
Email:rsvn.bnkss@ihg.com

 

Contract Rates or Meetings

Phone:66 (2) 090 6300
Email:sales.bnkss@ihg.com

មានអារម្មណ៍ថាឥតគិតថ្លៃដល់

ផ្ញើសារមកយើង