About Us
About Us

Express

Refresh.

Express

Refresh.

discover

Discover
oF / oC Partly sunny
Check In Icon
Check Out Icon
Adult Icon
Children Icon
Room Icon
the latest Green hotel

ງ່າຍ ສວຍງາມ

ເດີນທາງ

ຢູ່ທີ່ , ພວກເຮົາຮັກສາຄວາມລຽບງ່າຍ ແລະ ງົດງາມ. ພວກເຮົາບໍ່ເຮັດໃຫ້ປະສົບການເດີນທາງເປັນເລື່ອງຫຍຸ້ງຍາກ ເພື່ອໃຫ້ເຮັດພື້ນຖານນັ້ນໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ດີຢ້ຽມ. ເວດມົນ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນທຸກໆສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ. ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ. ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງເປັນເລື່ອງທີ່ສວຍງາມ.

IHG Rewards Club*

ພັກຢ່າງສະຫຼາດເລືອກ

ຕົວເລືອກທີ່ຊານສະຫຼາດ ສຳລັບນັກເດີນທາງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໂຮງແຮມພັກແບບຮຽບງ່າຍ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ, ເຕີມພະລັງ ແລະ ເຮັດວຽກງານໃຫ້ສຳເລັດ. ຫຼືບໍ່ທ່ານຢູ່ລະຫວ່າງທາງໄປບ່ອນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຢູ່ກັບພວກເຮົາເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດ, ທ່ານຈະມັກວ່າ ໂຮງແຮມ Holiday Inn Express® ສະໜອງແຕ່ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີສິ່ງອື່ນ.