Bangkok Soi Soonvijai ၏ အျပင္ဖက္
Bangkok Soi Soonvijai ၏ အျပင္ဖက္

Holiday Inn Express

Bangkok Soi Soonvijai ၏ အျပင္ဖက္

Bangkok Soi Soonvijai ၏ ဝင္ေပါက္
Bangkok Soi Soonvijai ၏ ဝင္ေပါက္

Holiday Inn Express

Bangkok Soi Soonvijai ၏ ဝင္ေပါက္

Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai ၏ ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာ
Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai ၏ ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာ

Holiday Inn Express

Bangkok Soi Soonvijai ၏ ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာ

Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai ၏ ကြင္းဆိုဒ္အိပ္ခန္း
Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai ၏ ကြင္းဆိုဒ္အိပ္ခန္း

Holiday Inn Express

Bangkok Soi Soonvijai ၏ ကြင္းဆိုဒ္အိပ္ခန္း

 Bangkok Soi Soonvijai ဘန္ေကာက္မိုးပ်ံဥယ်ာဉ္
 Bangkok Soi Soonvijai ဘန္ေကာက္မိုးပ်ံဥယ်ာဉ္

Holiday Inn Express

Bangkok Soi Soonvijai ဘန္ေကာက္မိုးပ်ံဥယ်ာဉ္

discover

Discover
oF / oC Partly sunny
Check In Icon
Check Out Icon
Adult Icon
Children Icon
Room Icon
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေဟာ္တယ္တစ္ခု

A Perfect Hotel for

Medical Tourists

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၏ ေနာက္ဆုံးေပၚ အစိမ္းေရာင္ေဟာ္တယ္ျဖစ္သည့္ Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai သည္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ခရီးသြားတိုင္းအတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုိခ်က္မတစ္ခုအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ တည္ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ ၎မွ ဘန္ေကာက္ေဆးရံုသို႔ ၂ မိနစ္လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပီယာဗိတ္ေဆးရံုႏွင့္ ရာမ၉ ေဆရံုသို႔ ခနမွ်ကားေမာင္းရံုျဖင့္ ေရာက္ႏိုင္သည္။ ေဟာ္တယ္သည္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ တည္ေနရာ၊ အခမဲ့ နံနက္စာ၊ အခမဲ့ ဝိုင္ဖုိင္၊ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ညဖက္အိပ္စက္မႈတစ္ခု၊ စြမ္းရည္ျမင့္ေရခ်ိဳးေရပန္းႏွင့္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ တန္ဖိုးျဖစ္သည့္ တစ္ေန႔တာ သင့္တာဝန္ ၿပီးေျမာက္ရန္ သင္လိုအပ္သည့္အရာတိုင္းကို ကမ္းလွမ္းျခင္း ဟူေသာ အမွတ္တံဆိပ္ ဝိေသသငါးခုျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းထားသည့္ အရာမ်ားထက္ပိုေသာ ကမ္းလွမ္းျခင္း အျမင္သေဘာထားျဖင့္ ဗဟုိျပဳထားသည္။   

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခရီးသွား

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခရီးသွား

Great Night's sleep

ဇိမ္ရွိေသာအိပ္ရာ

က်န္းမာေရးခရီးစဉ္

ေဟာ္တယ္ဒီဇိုင္းမွာ စိတ္အပမ္းေျပဖို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေလထုတစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္ဖုိ႔ ကြန္ကရစ္မ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားေသာ္လည္း ‘အိုေအစစ္တြင္ ေနထိုင္ျခင္း’ ဟူေသာ အျမင္သေဘာထားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနသည္။ ဝင္ေပါက္တြင္ အျပာေရာင္ႏွင့္ ေရႊေရာင္ ငွက္ပံုစံ ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္မ်ားႏွင့္အတူ ေဒါင္လိုက္ဥယ်ာဉ္တစ္ခုက သင့္ကိုႀကိဳဆိုေနသည္။ ေဟာ္တယ္ကို လာေရာက္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ဒုတိယထပ္ရွိ ဇင္ဘာသာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ေဖာ္က်ဴးထားသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကုစားဥယ်ာဉ္တြင္ အပင္မ်ား၏ ကုစားႏိုင္မႈစြမ္းအားကိုလည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္၊ အလားတူပင္ ေဟာ္တယ္အမိုးထပ္ရွိ ဥယ်ာဥ္တြင္လည္း ဧည့္သည္မ်ားသည္ တစ္ေနကုန္ အခ်ိန္ျဖဳန္းၿပီး အပန္းေျဖႏုိင္ၿပီး ေနဝင္ဆည္းဆာ၏ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ 

က်န္းမာေရးခရီးစဉ္
အခမဲ့ နံနက္စာ

အခမဲ့ နံနက္စာ

အခမဲ့ ဝိုင္ဖိုင္

အခမဲ့ ဝိုင္ဖိုင္

ဘီးတပ္ကုလားထိုင္အတြက္ အျပည့္အဝ အဆင္ေျပမႈ

Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai သည္ ဝင္ေပါက္ရွိ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္အတြက္ ဆင္ေျခေလွ်ာလမ္းေၾကာမ်ားမွ စတင္ကာ အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူေသာ အခန္းမ်ားႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား၊ ေခါင္မိုးထပ္ ႏွင့္ အျခားေသာ အမ်ားသံုးဧရိယာမ်ားသို႔ ဆင္ေျခေလွ်ာလမ္းေၾကာမ်ားျဖင့္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္အတြက္ အျပည့္အဝ အဆင္ေျပသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဘန္ေကာက္၏ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ကပ္လ်က္ရွိၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အဓိကဧည့္သည္မ်ားထဲမွ တစ္မ်ိဳးမွာ ၎ေဆးရံုမ်ားတြင္ ကုသမႈခံယူရန္ လာေရာက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာ သူမ်ားအတြက္လည္း ဘီးတပ္ကုလားထိုင္မ်ားကို ထားထားေပးသည္။

ေဟာ္တယ္အသားေပး

  • ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာတန္ဖိုး
  • အခမဲ့ နံနက္စာ
  • အခမဲ့ ဝိုင္ဖိုင္
  • ဘန္ေကာက္ေဆးရံုႏွင့္ ကပ္လ်က္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ တည္ေနရာ
  • စြမ္းရည္ျမင့္ေရခ်ိဳးေရပန္း
  • ဇိမ္ရွိေသာအိပ္ရာ
  • မိုးပ်ံဥယ်ာဉ္ႏွင့္ ကုစားဥယ်ာဉ္
  • ဘန္ေကာက္ေဆးရံု၊ ပီယာဗိတ္ေဆးရုံ၊
ေဟာ္တယ္တည္ေနရာ

ေဟာ္တယ္တည္ေနရာ

ဘန္ေကာက္၏ ဦးေဆာင္ေနေသာ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားႏွင့္ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား ဗဟုိခ်က္မတြင္ တည္ရွိေနသည့္ Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai သည္ က်န္းမာေရး ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ လည္ပတ္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေစ်းဝယ္လည္ပတ္ရံုမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာရွိသည့္ ဘန္ေကာက္ေဟာ္တယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဟာ္တယ္သည္ ဘန္ေကာက္ေဆးရံုသို႔ ၂ မိနစ္သာ လမ္းေလွ်ာက္ရၿပီး ပီယာဗိတ္ေဆးရံုႏွင့္ ပရာရမ္၉ ေဆးရံုတို႔ အပါအဝင္ ဘန္ေကာက္ရွိ အျခားေသာဦးေဆာင္ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ကီလိုမီတာအနည္းငယ္သာ ကြာေဝးပါသည္။ ေဟာ္တယ္သည္ ေဖာ္ျပပါ ေဆးရံုမ်ား၊ ပတ္ခ်္ဘူရီ MRTဘူတာရံုႏွင့္ ဘန္ေကာက္အျခားေနရာမ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမာစြာ သင္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ သြန္ဂလာ BTS ဘူတာရံု တို႔သို႔ အခမဲ့ လြန္းျပန္အလံုပိတ္ယာဉ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ 

ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai သည္ အခမဲ့ ဝိုင္ဖိုင္၊ အခမဲ့ နံနက္စာ၊ ဇိမ္ရွိေသာ အိပ္ရာ ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမင့္ ေရခ်ိဳးေရပန္း အပါအဝင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ အရာမ်ားကိုသာ ကမ္းလွမ္းသည္မဟုတ္ဘဲ အခမဲ့ လြန္းျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္္ မီးပူတိုက္သည့္အခန္း၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးစင္တာ ႏွင့္ စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ ဥယ်ာဉ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အနည္းငယ္ထပ္ေဆာင္း၍ သက္သာေစမည့္ အဂၤါရပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္းထားပါသည္။ 

Smart ကမ်းလှမ်းမှု

Smart ကမ်းလှမ်းမှုစမတ်ခရီးသွားများအဘို့

ေငြေလွ်ာ့ေပးၿပီး ပိုၿပီးၾကာၾကာတည္းပါ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္ အနည္းဆံုးငါးည တည္းလွ်င္ ပိုမိုသက္သာၿပီး အဝတ္ေလွ်ာ္ခ ၂၀% ေလွ်ာ့ေဈးကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ေငြျပန္မအမ္းေသာ ပထမညအတြက္ စရန္ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ 

အခုပဲ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ
Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai

ဗ်ာမမ်ားေစရ အေကာင္းဆံုးေသာ အေလွ်ာ့အတင္း ေဈးႏႈန္းမ်ား ဒီမွာရွိသည္။

ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းလုိက္ပါ။  စရန္ေငြ ေပးစရာ မလိုဘဲ သင္ေဟာ္တယ္သို႔ ခ်က္ကင္ဝင္ေရာက္မည့္ေန႔ ေဟာ္တယ္ရွိရာ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆နာရီထိ လြတ္လပ္စြာ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။ 

အခုပဲ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ
ေစာေစာ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းၿပီး ပိုမိုသက္သာမႈ ရယူပါ။

ေစာေစာ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းၿပီး ပိုမိုသက္သာမႈ ရယူပါ။


တစ္ညလွ်င္ တစ္ခန္းကို ၁,၅၉၉++ ဘတ္ မွ ႀကိဳတင္ေပး၍ တိုက္ရိုက္ ၇ရက္ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းျခင္းျဖင့္ ေဟာ္တယ္၏ အေကာင္းဆံုး ႏႈန္းထားကို ခံစားလိုက္ပါ။ IHG ဆုအသင္းဝင္မ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားႏွင့္ အခမဲ့ညမ်ားအတြက္ သက္သာခြင့္မ်ား ရရွိၿပီး ပိုမိုေသာဆုမ်ားမွာ ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ရွိသည္။

အခုပဲ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ
Day use rate near Bangkok hospital

နေ့အသုံးပြုမှုနှုန်းသည်နှင့်အတူလွယ်ကူသောအရာကြွင်းလေ & Go

သငျသညျဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့အချိန်းအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေသို့မဟုတ်ပဲသင်၏ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကအခန်း၌အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ, ဆေးရုံလည်ပတ်မှုများအကြားနှစ်သိမ့်အတွက်အရာကြွင်းသမျှအပန်းဖြေဖို့နေရာလိုအပ်ပါတယ်ရှိမရှိ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်နှင့် Zen ဥယျာဉ်များ, ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်လွန်းလွှဲပြောင်းရယူသုံးစွဲနိုင်ခံစားပါ။ ဟိုတယ်တစ်လျှောက်လုံးအခမဲ့ Wi-Fi ကိုအတူချိတ်ဆက်နေပါ။ THB 950 ++ အခမဲ့ Wi-Fi ကို & အခမဲ့ကြိုပို့၏အားလုံးပါဝင်နိုင်ကနေစတင်ပိုက်ဆံအိတ်-ဖော်ရွေမှုနှုန်းမှာ 18:00 နာရီ (8 နာရီအထိ) - 8:00 ကနေရရှိနိုင်နေ့စဉ်။ 

ကြိုတင်မှာကြားထားဘို့, +66 2090 6300 သို့ဆက်သွယ်ပါ

သို့မဟုတ်အီးမေးလ် info.bnkss@ihg.com

သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ကိုမျှဝေရန်

အားလုံး feeds တွေကိုကြည့်ရှုပါ see all feeds