Location
Location

Stay

At the heart of everywhere.

Bangkok Hospitail
Bangkok Hospitail

Stay

At the heart of everywhere.

Talad Rot Fai
Talad Rot Fai

Stay

At the heart of everywhere.

discover

Discover
oF / oC Partly sunny
Check In Icon
Check Out Icon
Adult Icon
Children Icon
Room Icon

ေဟာ္တယ္တည္ေနရာ

ဘန္ေကာက္၏ ဦးေဆာင္ေနေသာ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားႏွင့္ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား ဗဟုိခ်က္မတြင္ တည္ရွိေနသည့္ Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai သည္ က်န္းမာေရး ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ လည္ပတ္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေစ်းဝယ္လည္ပတ္ရံုမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာရွိသည့္ ဘန္ေကာက္ေဟာ္တယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဟာ္တယ္သည္ ဘန္ေကာက္ေဆးရံုသို႔ ၂ မိနစ္သာ လမ္းေလွ်ာက္ရၿပီး ပီယာဗိတ္ေဆးရံုႏွင့္ ပရာရမ္၉ ေဆးရံုတို႔ အပါအဝင္ ဘန္ေကာက္ရွိ အျခားေသာဦးေဆာင္ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ကီလိုမီတာအနည္းငယ္သာ ကြာေဝးပါသည္။ ေဟာ္တယ္သည္ ေဖာ္ျပပါ ေဆးရံုမ်ား၊ ပတ္ခ်္ဘူရီ MRTဘူတာရံုႏွင့္ ဘန္ေကာက္အျခားေနရာမ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမာစြာ သင္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ သြန္ဂလာ BTS ဘူတာရံု တို႔သို႔ အခမဲ့ လြန္းျပန္အလံုပိတ္ယာဉ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ 

ရွာေဖြရလည္လြယ္မႈ

သုဝဏၰဘူမိေလဆိပ္မွ လမ္းေၾကာင္း၇(ျဖတ္သန္းခေပးရေသာလမ္းမ) မွလာၿပီး ရာမ၉ လမ္းထြက္ေပါက္ကို သြားပါ။ ရာမ၉ လမ္းေပၚတက္ပါ၊ ဘယ္ဖက္ေကြ႔ၿပီး ပရာဒစ္မာႏူးသန္ လမ္းေပၚတက္ပါ၊ ဖာရမ္ ၉ ဆြိဳင္ ၂၆ သို႔ ညာဖက္ေကြ႔ပါ၊ ဆြိဳင္ပတ္ခ်ာဘူရီ ၄၇ လမ္းေပၚသို႔ ဘယ္ဖက္ေကြ႔ပါ၊ ဆြိဳင္ပတ္ခ်ာဘူရီ ၄၇ လမ္းေပၚမွ တည့္တည့္ဆက္လာၿပီး ညာဖက္ေကြ႔ၿပီး ဆြိဳင္ပတ္ခ်ာဘူရီ ၄၇လမ္းေပၚမွာပဲဆက္လာပါ။ ေဟာ္တယ္က ဘယ္ဖက္တြင္ျဖစ္သည္။

ေဒသႏၱရဆြဲေဆာင္မႈမ်ား

ဘန္ေကာက္ေဆးရံု

၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဘန္ေကာက္ေဆးရံုသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုးေသာ ပုဂၢလိကေဆးရံုမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎ေဆးရံုသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေနရာ ၄၀ ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ရံုးခ်ဳပ္ေဆးရံုမွာ ဆြိဳင္ဆြန္ဗီဂ်ာတြင္  တည္ရွိကာ ေဟာ္တယ္မွ ၂မိနစ္မွ်သာ လမ္းေလွ်ာက္ရသည္။ ဤေဆးရံုတြင္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အရည္အေသြးျမင့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီ ပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ဘာသာစကား၂၆မ်ိဳးေက်ာ္သို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ဗဟုသုတျမင့္မားသည့္ စကားျပန္မ်ားအသင္းတစ္ခုျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားတို႔ ရရွိႏိုင္သည္။ 

ပီယာဗိတ္ေဆးရံု

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ ဘန္ေကာက္မွ ပုဂၢလိကေဆးရံုျဖစ္သည့္ ပီယာဗိတ္ေဆးရံုသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ျမင့္မားသည့္ အဆင့္အတန္းမ်ား၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာ စာရင္းတစ္ခုကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုေက်ာ္ၾကာ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္အတူ ပီယာဗိတ္ေဆးရံုကို ႏွလံုး၊ အရိုးႏွင့္အဆစ္မ်ား၊ သြားဖက္ဆိုင္ရာမွသည္ မ်ိဳးပြားမႈဆိုင္ရာထိ လူနာမ်ားကို ကုသရာတြင္ ၎၏ထူးခြ်န္လွေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။

ပရာရမ္ ၉ ေဆးရံု

ပရာရမ္ ၉ ေဆးရံုကို မူလက ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အားလံုးမွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ႏွင့္ အထူးကုသမားေတာ္မ်ား အဖြဲ႔မွ စတင္ခဲ့သည္။ ေဆးရံုကို အရည္အေသြး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားသည့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေဆးရံုတြင္ လူနာမ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္ အေကာင္းဆံုးေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ေခတ္အမွီဆုံးေသာ၊ အျမင့္မားဆံုး အဆန္းသစ္ဆံုးေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။ 

ေဒသႏၱရဆြဲေဆာင္မႈမ်ား

ဘန္ေကာက္တြင္ ေဒသႏၱရ အေတြ႔အႀကံဳအမ်ားဆံုးထဲမွ တစ္ခုကို စူးစမ္းႏိုင္ရန္ ဤညေစ်းကို သြားေရာက္လည္ပတ္ဖို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွ သင့္ကို အၾကံျပဳပါသည္။ ရက္ခ်ာဒါ ဘူတာညေစ်း သည္ သံလုိက္ရထား ထိုင္းယဉ္ေက်းမႈစင္တာ ဘူတာရံု အနီးတြင္ အဆင္ေျပစြာ တည္ရွိပါသည္။ သင္သည္ ပ်ံ႕လြင့္ေနေသာ ဂီတသံတေလွ်ာက္ သက္တံ့ေရာင္ တဲမ်ားႏွင့္အတူ ႀကီးမား စိုလြင္ေသာ လဟာျပင္ေစ်းတစ္ခုကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ခ်ိဳသာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေစ်းဝယ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသထြက္အစားအေသာက္ သုခဘံုတြင္ သင္ကိုယ္တိုင္ကို ျပန္ရွာေနရလိမ့္မည္။ ဤေနရာတြင္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို ဝယ္ယူတဲ့အခါတြင္ ပိုမိုေပ်ာ္စရာေကာင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္းညွိႏိႈင္းဖို႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ လူႀကိဳက္မ်ားပစၥည္းမ်ားတြင္ အဝတ္အစားမ်ား၊ ဖိနပ္မ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရာမ်ားပါဝင္ၿပီး ေနာက္ဖက္ျခမ္းတြင္ ပ်ံက်အစားအေသာက္ေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ လဟာျပင္စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ ေန႔စဉ္ ညေန ၅နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ႏုိင္သည္။ 

သြန္ဂလာ

ဘန္ေကာက္ရွိ အထင္ရွားဆံုးႏွင့္ လူေျပာအမ်ားဆံုး ခရုိင္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ သြန္ဂလာပင္ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ တမူဆန္းသစ္ေသာ ဘားမ်ား၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထုိင္ခံုမ်ားအတြက္ တကယ့္ကို ကြ်မ္းက်င္ေသာ ေကာ္ဖီဆိုင္ပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေႏြးေထြးေသာ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား၊ အမိ်ဳးမိ်ဳးေသာ ပံုမွန္ႏွင့္ ဆန္းျပားေသာ စားစရာမ်ား၊ စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ညဘဝအေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား တည္ရွိေနသည္။ သြန္ဂလာကို အမ်ားအားျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည့္ သြားလာစရာေနရာဟု သိၾကေသာ္လည္း ၎သည္ ခရီးသြား အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳမိ်ဳးတိုင္းအတြက္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သင္သည္ လမ္းေဘးအစားအေသာက္မွသည္ ဆန္းျပားေကာင္းမြန္ေသာ ညစာစားျခင္းမ်ိဳးအထိ အစားအေသာက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ပိတ္ရက္ညမ်ားတြင္ အျမဲပင္ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုး စည္ကားေနတက္သည္။ 

The Commons

ထပ္ခိုးပံုစံ၊ ပြင့္လင္းေသာအခင္းအက်င္းႏွင့္ သဘာဝႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ လူ႕အဖြဲ႔အစည္း ေစ်းဆိုင္တန္းမ်ားသည္ ထူးျခားၿပီး အရည္အေသြးရွိေသာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ သြန္ဂလာ၏ ေနာက္ေဖးေျမကြက္လပ္ ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤ ဖန္တီးမႈအားေကာင္းေသာ ကစားကြင္းႏွင့္ ေစ်းတြင္ လက္မႈေကာ္ဖီဆိုင္ေနရာမ်ား၊ လက္လုပ္အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ ဥယ်ာဉ္ၾကားထဲမွ ေနာက္ဆံုးေပၚေစ်းဆိုင္ေသးေလးမ်ား သင့္တင့္သည့္ အေရအတြက္ ထားရွိသည္။ 

၇၂ ဝင္း

သြန္ဂလာရွိ ရုပ္ျပေကာင္းေလာက္ေသာ ပြင့္လင္းေသာအခင္းအက်င္းႏွင့္ ေစ်းဆိုင္တန္းျဖစ္သည့္ ၇၂ ဝင္း သည္ အားလံုးကို ၿမိဳ႕ျပအမ်ားသံုး တည္ေဆာက္ပံု အျမင္သေဘာထားျဖင့္ ဘန္ေကာက္၏ စိတ္လႈပ္စားစရာ အေကာင္းဆံုးေသာ စားစရာႏွင့္ ေသာက္စရာမ်ား၊ ညဘဝႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈတို႔ကို ပါဝင္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳရွိအထိမ္းအမွတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ Commons ကဲ့သို႔ပင္ သင္သည္ အမ်ားသံုး ဝင္းျခံမ်ားအျဖစ္ ျမႈပ္ႏွံထားသည့္ ေနရာလြတ္မ်ားႏွင့္အတူ ကြန္ကရစ္ခင္းထားသည့္ ေနရာမ်ား၊ အပင္မ်ားႏွင့္ သံမဏိမ်ားကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ 

EmQuatier

EmQuatierတြင္ ကုန္စည္ျပပြဲ တည္ရွိမႈႏွင့္အတူ 'EM District"ဟု ေခၚဆိုေသာ ေဆးဝယ္စင္တာသံုးခု ပါဝင္သည္။ EmQuartier Bangkok အသစ္တြင္ ထင္ရွားေသာ ေခတ္လြန္ ဒီဖိုင္းႏွင့္အတူ စားေသာက္ဆိုင္ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေရတံခြန္ေသးတစ္ခုျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ခပ္မိုက္မိုက္အမိုးပြင့္ဥယ်ာဉ္တစ္ခုနွင့္အတူ ဒီဇိုင္နာ အမွတ္တံဆိပ္ စာရင္းအရွည္ႀကီးတစ္ခုရွိသည္။ EM District သည္ ဖရြန္ေဖာင္ BTS ေကာင္းကင္ရထားျဖင့္ တိုက္ရိုက္သြားလို႔သည္။ ေဟာ္တယ္မွ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ပက္ခ်ဘူရီ MRTဘူတာရံုသို႔ လြန္းျပန္အလံုပိတ္ယာဉ္ျဖင့္ သြားႏိုင္သည္၊ ဆုခြမ္ဗစ္ဘူတာရံုတြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ BTS ေျပာင္းစီးကာ ဖရြန္ေဖာင္ဘူတာရံုသို႔ တစ္ဘူတာသာ စီးရသည္။ 

Terminal 21

Terminal 21 သည္ ေဟာ္တယ္မွ ၄.၄ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ တည္ရွိသည့္ ၿပိဳင္ဖက္ကင္း ေစ်းဝယ္စင္တာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎ကို ပံုစံထုတ္ထားသည့္ အျမင္သေဘာထားမွာ သင့္ထံသုိ႔ တကမၻာလံုးကို သယ္ယူလာသည့္ ေစ်းလမ္းပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အထပ္တိုင္း၏ ပံုစံသည္ ကာရစ္ဘီယန္၊ ေရာမ၊ ပဲရစ္၊ တိုက်ိဳ၊ လန္ဒန္၊ အစ္စတန္ဘူလ္၊ ဆန္ဖရန္ဆစ္စကို ႏွင့္ ေဟာလိဝုဒ္တို႔ အပါအဝင္ ေနရာေဒသ အသီးသီမွာ ေက်ာ္ၾကားေသာ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားပံုစံ ျဖစ္ၿပီး ဧည့္သည္မ်ားသည္ ဤျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားကို ဓာတ္ပံုရိုက္ခံစားႏိုင္သည္။

Terminal 21တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ရွဴးဖိနပ္မ်ား ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားျဖစ္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ထိုင္းဒီဇိုင္နာမ်ား၏ အဝတ္အစားမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၆၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အရသာရွိသည့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ရုပ္ရွင္ရံုတန္းတစ္ခုႏွင့္ စူပါမားကပ္တစ္ခုတို႔ ပါဝင္သည္။

အေပၚဆံုးထပ္မွ မ်ားျပားလွေသာ စားေသာက္တန္းကို သြားၾကည့္ဖို႔လည္း မေမ့ပါနဲ႔။ ၎တြင္ ခံတြင္းရႊင္ေစမည့္ ထိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အစားအေသာက္မ်ားကို အရည္အေသြးျမင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဉ္လွ်င္ ေတာ္ေတာ္ေလး သက္သာသည့္ သင့္ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းထားသည္။ ဤေနရာတြင္ စားေသာက္ဆိုင္အမ်ားအျပားကို စုစည္းထားျခင္းကို ေဒသခံ ထိုင္းမ်ားေရာ ခရီးသြားမ်ားပါ ေကာင္းစြာသိရွိၾကသည္။ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ အမွန္တကယ္ကို ထိုက္တန္ေသာေနရာျဖစ္သည္။

The Esplanade Bangkok

Esplanade Bangkok သည္ လူေနမႈဘဝႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ေပါင္းစပ္ေနရာျဖစ္သည္။ ပိတ္ကား ၁၂ခုပါ ရုပ္ရွင္ရံုစု၊ ၂၂လမ္းေၾကာင္းပါ ဘိုးလင္းပစ္ကြင္း၊ ကာရာအိုေကခန္း ၁၇ခန္း၊ တုန္႔ျပန္မႈရွိေသာ အႏုပညာျပတိုက္တစ္ခု၊ အေကာင္းဆံုးေသာ ႀကံ့ခိုင္ေရးစင္တာတစ္ခုႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္တို႔ အပါအဝင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ိဳးစံုကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားရေစႏုိင္သည္။ သင္သည္ ေျမေအာက္ MRTျဖင့္ ယဉ္ေက်းမႈစင္တာမွတ္တိုင္တြင္ ဆင္း၍ ထိုေနရာသို႔ အလြယ္တကူသြားေရာက္ႏုိင္သည္။ Esplanade Bangkok တြင္ တိုက္ရိုက္ဂီတရႈိးပြဲမ်ား က်င္းပရာ ခန္းမျဖစ္သည့္ Muang Thai Rachadalai ခန္းမ လည္း ရွိပါသည္။ ၎ကို ဂီတဆိုင္ရာ၊ ျပဇာတ္၊ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္ျပန္ပြဲ၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ အျခားအမ်ားအျပားကဲ့သို႔ေသာ တိုက္ရိုက္ျပဳလုပ္သည့္ ပြဲမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္သည့္ “ဘက္စံုသံုးခန္း” တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္မီေအာင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ ၎တြင္ ပရိတ္သတ္မ်ားသည္ ရႈေထာင့္တိုင္းမွ အားရေက်နပ္ႏုိင္ေစမည့္ ထုိင္ခံုအေရအတြက္ ၁၅၁၂လံုး ရွိသည္။

Central Plaza Grand Rama 9

ေျမေအာက္ထပ္တြင္ MRT ရာမ၉ ဘူတာရံု ေျမေအာက္သို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ထားေသာ Central Plaza Grand Rama 9 သည္ ရက္ခ်ာဒါပီဆက္ နယ္ေျမတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ ေစ်းဝယ္မႈကို တစ္ေနရာထဲရႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ အဝတ္အစား၊ ဖက္ရွင္အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ အလွျပင္ခန္းမမ်ား၊ ေန႔ဖက္စပါးမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား၊ ရုပ္ရွင္ရံုတန္းတစ္ခုမွသည္ ေရခဲျပင္စကိတ္စီးႏိုင္သည့္ေနရာထိ ေစ်းဆိုင္ေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္သည္ စူးစမ္းေလ့လာႏိုင္ရန္ သင့္ကိုေစာင့္ႀကိဳေနသည္။ ထို႔အျပင္ အသားေပးမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ သင့္ကို အဆံုးစြန္ထိ ေစ်းဝယ္မႈအေတြ႔အႀကံဳ ရေစဖို႔အတြက္ အရည္ေသြးအေကာင္းဆံုးေသာ ေခတ္မီအမိုးေအာက္ထပ္ခိုးပံုစံ အလွဆင္ထားသည့္ ေရာ္ဘင္ဆင္ အထင္ကရ စတိုးဆိုင္ျဖစ္သည္။ 

RCA

ေတာ္ဝင္ၿမိဳ႕ေတာ္ရိပ္သာဟု သိၾကေသာ RCAသည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ မွတ္သားမိၾကသည့္ ညဘဝျမင္ကြင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ဘားမ်ား၊ ႏိုက္ကလပ္မ်ား၊ တိုက္ရုိက္ဂီတပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား အေျမာက္အျမားသည္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ ဧၿပီလတြင္ RCA ၌ ဆြန္ကရန္ပြဲေတာ္ကိုလည္း မလြတ္ပါေစနဲ႔။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးကို ႀကီးမားေသာ ေရပက္ဖ်န္းမႈတိုက္ပြဲတစ္ခုအတြက္ ပိတ္ထားလိုက္ၿပီး ကမၻာတဝွမ္းမွ ခရီးသြား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲတက္ၾကသည္။

RCA သည္ အျမန္အျပင္းေမာင္းႏွင္မႈကို စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အခန္းတြင္း အမိုးပြင့္ကားငယ္မ်ား ၿပိဳင္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ EasyKartလည္း တည္ရွိသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ စိတ္မပူပါႏွင့္။ ဤေနရာတြင္ ၿပိဳင္ပြဲမစမီ သင့္ကို အၾကမ္းဖ်ဉ္းေျပာျပၿပီး အျမင့္မားဆံုးေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ ရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အသင္းတစ္ခု ရွိသည္။

ဤနယ္ပယ္တြင္ ေနာက္ထပ္လည္ပတ္စရာ ေနရာတစ္ခုမွာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအတြက္ အျခားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို သင္ခံစားႏိုင္မည့္ House RCA သို႔မဟုတ္ House Rama ျဖစ္သည္။ ကမၻာတဝွမ္းလံုးမွ လြတ္လပ္ေသာရုပ္ရွင္မ်ား၊ အႏုပညာရုပ္ရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာဆုရရုပ္ရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူႀကိဳက္မ်ားလြန္းလွသည့္ရုပ္ရွင္မ်ားကဲ့သို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရုပ္ရွင္ေကာင္းမ်ားကို စုစည္းထားသည္။

SHOW DC

Show DC သည္ Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai မွ ကီလိုမီတာ အနည္းငယ္မွ်တြင္ တည္ရွိေသာ ပထမဆံုးေသာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ လက္လီအေျမာက္အျမား စုေဝးေရာင္းခ်ရာေနရာျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဈးဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား၊ ခ်က္ျပဳတ္သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခု၊ ေခါင္းမိုးထပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘားတစ္ခု၊ ႀကီးမားေသာ အခြန္လြတ္ေဈးဆိုင္တစ္ခုႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ရိႈးပြဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ သီေရတာခန္းမႏွစ္ခု တည္ရွိသည္။ ႀကီးမာေသာ အစုအေဝးအေဆာက္အံု၏ ပထမထပ္တြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ျပင္ပတြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ကိုရီးယားၿမိဳ႕ဟု သိၾကေသာ ေကခရိုင္ ေစ်းဆိုင္တန္းသည္ ကိုရီးယားဖက္ရွင္၊ အလွအပ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ ေစ်းဝယ္ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ Show DCတြင္ ေနရာအမ်ားစုကို အခြန္လြတ္ထီမ်ားက ဖံုးလႊမ္းထားသည္။ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ဇိမ္ခံအမွတ္တံဆိပ္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ရႏိုင္ၿပီး Show DC ကဒ္ ျပႏိုင္လွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ ထပ္မံေစ်းေလွ်ာ့မႈမ်ားကုိ ခံစားႏိုင္သည္။ 

See All Local Attractions >

RESTUARANTS NEARBY

KHUA KLING PAK SOD

ေဟာ္တယ္ ဧည့္ခန္းမတည္ရွိသည့္ အထပ္ရွိ Khua Kling Pak Sod သည္ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံထုိင္းမ်ားအတြက္ ၎၏ ရိုးရာထိုင္းေတာင္ပိုင္း အခ်က္အျပဳတ္ႏွင့္အတူ အမည္ေက်ာ္ၾကားသည္။ ဤ မိသားစု ထိုင္းစားေသာက္ဆုိင္မွ ‘အိမ္ခ်က္’ အျမင္သေဘာထားကို ကမ္းလွမ္းထားၿပီး သူတို႔၏ စားဖိုမွဴးမ်ားျဖစ္သည့္ အေမႏွင့္အေဒၚတို႔မွ သူတို႔၏ မိသားစုအေမြကို ဆက္ခံသြားရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤစားေသာက္ဆိုင္သည္ အိမ္တြင္ မိသားစုႏွင့္ အစားအတူတူစားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ ညစာျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး ၎တြင္ သင္သည္ သင္ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ အစားေကာင္းမ်ားကို အတူတကြ စားေသာက္ႏိုင္သည္။ ဤဆိုင္တြင္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိၿပီး အိမ္ခ်က္ဟင္းလ်ာတစ္ခုကို ရွာေတြ႔ႏုိင္ရန္ ယံုၾကည္ထားလိုက္ပါ။

AL SARAY

Al Saray Fine Lebanese and Indian Cuisine စားေသာက္ဆိုင္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ အေရာင္အေသြးစံုလင္လွေသာ အစပ္ကဲၿပီး ေဒသထြက္ ေမႊးႀကိဳင္လွသည့္ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားႏွင့္ လွ်ာလည္သြားမည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား အခ်က္အျပဳတ္ကမၻာႀကီး တစ္ခုထဲ လွမ္းဝင္လိုက္သကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ေသးငယ္ေသာ လဘ္ဘႏြန္တစ္လုပ္စာ ဟင္းလ်ာမ်ားႏွင့္ အကင္ အဖုတ္မ်ားမွသည္ အိႏၵိယဟင္းလ်ာႏွင့္ အဆာေျပမုန္႔မ်ားအထိ အိမ္လုပ္မီႏူးတစ္ခုကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ခင္းက်င္းထားသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဟင္းလ်ာမ်ားကို ဟာလာအဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ထားရံုသာမက စစ္မွန္ေသာ လဘ္ဘႏြန္ႏွင့္ အိႏၵိယ ရိုးရာမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အသြင္အျပင္လည္း ရွိပါသည္။

BEEF BALL NOODLE KNOWN AS LOOKCHIN ANAMAI

ဤေဒသခံ အမဲသားသက္သက္ စားေသက္ဆိုင္သည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ လက္ေရြးစင္ အမဲသား ၁၀၀%ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ၎၏ အမဲသားလံုးမ်ားအတြက္ ထင္ရွားသည္။ ေဒသခံအမ်ားအျပားသည္ ေန႔လည္စာ သို႔မဟုတ္ ညစာအတြက္ ဤဆိုင္သို႔ လာတက္ၾကသည္။ ၎၏ သေကၤတျဖစ္သည့္ အမဲသားလံုးမ်ားအျပင္ ၎တြင္ အေတာ္ေလးပင္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အျခားေသာ မတူညီသည့္ အမဲဟင္းလ်ာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားလည္း ရွိသည္။ ၎သို႔ ေဟာ္တယ္မွ မိနစ္အနည္းသာ လမ္းေလွ်ာက္ရသည္။ ေဟာ္တယ္မွ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္လာၿပီး ဘယ္ဖက္ခ်ိဳးၿပီး တည့္တည့္ေလွ်ာက္ပါ။ ပက္ခ်ဘူရီ ၄၇ လမ္းၾကား၊ လမ္းသြယ္ ၉ တြင္ ဘယ္ဖက္ခ်ိဳးၿပီး တည့္တည့္ဆက္ေလွ်ာက္ပါ။ စားေသာက္ဆိုင္ကို ညာဖက္ျခမ္းတြင္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ 

AFTER YOU DESSERT CAFÉ

သင့္တြင္ သန္မာေသာ သြားမ်ားရွိပါက After You Dessert Café ကို သင္လြတ္မသြားသင့္ပါ။  ေဟာ္တယ္မွ ၎သို႔သြားရန္ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ိန္ ၂မိနစ္သာ ၾကာပါသည္။ ေဟာ္တယ္မွ ဘယ္ဖက္သို႔ခ်ိဳးပါ၊ တည့္တည့္ေလွ်ာက္ၿပီး ဘန္ေကာက္ပလာဇာ အေဆာက္အဦးေရာက္လွ်င္ ညာဖက္ေကြ႔ပါ။ အေဆာက္အဦးထဲ ဝင္ေသာအခါတြင္ ရွည္လွ်ားေသာ လူတန္းႀကီးကို ေတြ႔လိုက္ရပါက အံ့ၾသမသြားပါႏွင့္။ မွန္ပါသည္၊ သင္သြားလိုရာေရာက္ပါၿပီ။ After You သည္ အထူးသျဖင့္ ၎၏ သေကၤတျဖစ္သည့္ ရွင္ဘူယ ေပါင္မုန္႔မီးကင္မုန္႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားေရာ ခရီးသြားမ်ားၾကားတြင္ပါ ေက်ာ္ၾကားသည္။ ၎ျပသထားသည့္ စာရင္းရွည္ႀကီးထဲမွ အထူးေကာ္ဖီမ်ားႏွင့္ အရသာရွိေသာ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ဖုတ္ထားသည့္ စားစရာအမ်ိဳးမိ်ဳးတို႔ကို စားေသာက္ၿပီး ေႏြးေထြးၿပီး လြတ္လပ္ေပါ့ပါးသည့္ ေလထုႏွင့္အတူ သင့္ကိုယ္တိုင္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။